4- 
مشاهده جنین مرده در روز 6-3 روزگی در انکوباسیون علل: 
1-موارد 
ذکر گردیده در شماره 3 2-کمبود 
تهویه – افزایش co2 3-چرخش نا مناسب بیشتر از یک یا کمتر از شش ساعت . 
5- 
مشاهده جنین مرده در 17-7 روزگی در انکوباسیون جنین‌ها دارنده منقار – ناخن لبریز می‌باشند . 
علل: 
1-دما 
– رطوبت – تهویه و چرخش نامناسب 2-آلودگی 
3-کمبودهای تغذیه‌های نظیر بیوتین – ریبوفلاوین – پیردوکیسن و . . . 
4- 
ژن‌های کشنده 6- 
مشاهده جنین مرده در 18 روزگی در انکوباسیون علل: 
1-دما – رطوبت – چرخش و تهویه نامطلوب در ستروهچر . 
2-آلودگی به ویژه ناشی از کپک‌ها و قارچ‌ها . 
3-دود دادن خیلی شدید یا این که خیلی طولانی . 
4-خنک 
شدن بیش از اندازه تخم‌مرغ‌ها در حمل و نقل و یا طولانی شدن زمان حمل و نقل 5-شکستن پوسته‌ها قبل از ست کردن – برهه زمانی انکوباسیون – دوران ترانسفر . 
6-کمبودهای تغذیه‌ای . 
7-موقعیت قرارگیری غیر مناسب جنین . 
8-اتفاقات 
رشد و نمو جنین (نارسائی در تبدیل تنفس از کیسه زرده به تنفس ریوی و گردش خون جنینی) 9-توارث – ژن‌های مرگ آور و ناهنجاری‌های کروموزومی . 
10-دوقلوئی 
(دوز رده) 11-هچر به بازه زمانی متعددی بازمانده باشد . 
12-کیفیت پایین پوسته‌ها . 
13-بیماری‌های گله‌ها در . 
عیب‌یابی 
– مشکل‌ها اختصاصی معضلات 
اختصاصی الف) 
نشانه: تخم مرغ‌های نوک نزده: شامل جنین بدون نقص – کیسه زرده بزرگ علل: 
1- 
چرخش ناکافی 2- رطوبت خیلی بالا در ستر . 
3- دمای خیلی تحت در ستر . 
4- دمای خیلی بالا در هچر . 
5- سرد شدن تخم مرغ‌ها در مقطع ترانسفر . 
6- تهویه ناکافی . 
7- بیماری‌های گله مادر . 
8- 
انبار کردن طولانی تخم‌مرغ‌ها 9- کمبودهای تغذیه‌ای . 
ب) تخم‌مرغ‌ها نوک زده جنین بدون نقص درون پوسته مرده میباشد . 
علل: 
1)رطوبت و دمای ذیل و دوران طولاین در هچر . 
2)رطوبت 
ذیل در مدت هچ 3)دمای بالا در برهه زمانی هچ . 
4)تهویه 
ضعیف 5)چرخش 
ناکافی در 12 روز اول 6)صدمه 
دیدن در حین انتقال 7)نگهداری 
طولانی ج) 
تخم‌مرغ‌ها به فیس ناقص نوک زده جنین مرده یا این که زنده علل: 
1-موارد 
فوق در بند ب 2-دود 
دادن بیش از حد در مدت هچ 3-چیدن 
تخم‌ها به چهره وارونه د) هچ زودتر از موعد – جوجه‌های لاغر و مالامال رمز و صدا . 
علل: 
1)تخم‌مرغ‌های 
کوچک 2)تفاوت 
فی مابین نژادها 3)دمای بالای ستر . 
4)رطوبت زیر ستر . 
و) خروج دیر هنگام جوجه . 
علل: 
1)تخم‌مرغ‌های 
بزرگ 2)گله‌های 
مادر پیر 3)نگهداری 
طولانی مقطع تخم‌مرغ‌ها 4)دمای 
تحت ستر 5)رطوبت 
زیاد بالای ستر 6)جنین 
ضعیف ه) 
هچ کند و طولانی علل: 
1)چیدن به طور همزمان تخم‌مرغ‌های کهنه و نو موجود در انبار . 
2)چیدن تخم‌مرغ‌های گله‌های برنا و پیر به فیس ترکیب . 
3)مخلوط کردن تخم‌مرغ‌های ریز و درشت . 
4)حمل و نقل اشتباه تخم‌مرغ‌ها . 
5)وجود نقاط سرد و گرم در ماشین‌ها . 
6)دمای خیلی بالا و خیلی تحت ستر و هچر . 
7)سیستم تهویه ناکافی تالار . 
ی) 
جوجه‌های چسبیده و آغشته به سفیده علل: 
1)دمای پایین‌ ستر . 
2)رطوبت بالای ستر . 
3)چرخش اشتباه . 
4)تخم‌مرغ کهنه . 
5)تخم‌مرغ دوچندان بلندمرتبه . 
و) 
قطعات پوسته چسبیده به پرها علل: 
1-رطوبت زیاد زیر در انبار تخم مرغ – ستر و هچر . 
2-چرخش 
نادرست 3-تخم‌مرغ‌های کنار گذاشتن دار و با کیفیت زیر پوسته . 
ر) 
هچ نابالغ – ناف گشوده و خونی علت: 
1- 
بالا بودن دوچندان دما در ستر و هچر ز) 
جوجه‌های کوچک علل 
1-تخم‌مرغ‌های 
کوچک 2-رطوبت ذیل در انبار محافظت تخم‌مرغ‌ها . 
3-ارتفاع فراتر از 1500 متر . 
ک) 
ناف بسته نشده – پرهای ریز و خشک علل: 
1-نوسانات شدید دما در ستر . 
2-دمای 
زیر در هچر 3-رطوبت فراوان بالا در هچر یا این که عدم تحت آمدن رطوبت در نقطه نهایی دوره هچ . 
4-تغذیه ناکافی گله‌مادری . 
گ) 
ناف بسته نشده – مرطوب و بد عطر – جوجه شل- بلندمرتبه با تن نرم علل: 
1-التهاب ناف – آلودگی ناف به وسیله سینی های آلوده و کثیف – ماشین‌ها یا این که هچرهای غیر بهداشتی و گازدادن ناکافی تخم‌مرغ . 
2-دمای پایین‌ ستر . 
3-رطوبت 
بالای ستر و هچر 4-تهویه 
ناکافی ناهنجاری‌ها 
علل: 
1-تکان دادن شدید تخم‌مرغ‌ها در حمل – حمل به صورت وارونه . 
2-انبارکردن ناصحیح تخم‌مرغ‌ها . 
3-کمبودهای تغذیه‌ای . 
4-چرخش ناکافی . 
5-چیدن ناصحیح تخم‌مرغ‌ها به فیس وارونه . 
6-بیماری‌های گله مامان . 
7-تهویه ناکافی . 
پنجه‌های 
کج – پاهای فاصله‌دار علل: 
1-دمای بالا و ذیل ستر . 
2-تغذیه ناکافی . 
3-سینی‌های با کف صیقلی در هچری . 
تن 
لاغر و اندام کوتاه علل: 
1-کمبودهای تغذیه‌ای به خصوص ریبوفلاوین . 
2-مایکوتوکسین‌ها 
3-دمای 
بالا ستر در ارتفاع روزهای 12-1 چشم‌های 
بسته – چسبیدگی پلک به چشم‌ها علل: 
1-دمای بالاتر هچر . 
2-رطوبت تحت در هچر . 
3-جمع‌اوری ناکافی پرزها در هچری . 
4-ماندن جوجه‌ها به زمان طولانی در هچر . 
5-جابجایی شدید هوا در هچر . 
انفجاری‌ها 

علل: 
1-تخم‌مرغ‌های آلوده – تله تخم‌گذاری آلوده . 
2-تخم مرغ‌های بستر . 
3-گرد و غبار از اشیانه مامان – کولر – حمل و نقل . 
4-تجمع 
آب روی تخم مرغ‌ها (تعریق) 5-پاشیدن 
– نم زدن یا اسپری کردن آب روی تخم مرغ‌ها 6-آلودگی ناشی از تخم‌مرغ‌های انفجاری قبل . 
7-آلودگی ناشی از حمل و نقل بوسیله دست‌های کثیف و وسایل کثیف . 
8-سینی‌های کثیف ستر . 
جنین 
کوتوله – رویش ناکافی در جوجه‌ها علل: 
1-آلودگی تخم‌مرغ . 
2-آلودگی هچری به خصوص در حین هچ . 
3-کمبودهای 
تغذیه‌های 4-بیماری‌های گله مامان . 
5-توارث . 
جوجه‌های 
فاقد چشم علل: 
1-دمای بالای ستر در روزهای 1 تا 6 . 
2-اکسیژن تحت ستر در روزهای 1 تا 6 . 
مغز 
بیرون زده علل: 
1-دمای بالای ستر در روزهای 3 تا 1 . 
2-اکسیژن تحت ستر در روزهای 3 تا 1 . 
زانوی 
قرمز‌رنگ در جوجه‌های هچ گردیده یا جوجه‌های نوک زده علل: 
1-فشار طولانی روی پوسته در حین نوک زدن یا این که هچ شدن . 
2-وجود پوسته‌های قطور . 
3-رطوبت بالای ستر، دمای تحت ستر . 
4-کمبودهای ویتامین . 
نوک 
کوتاه – عدم وجود نوک – ناهنجاری‌های صورت علل: 
1-دمای 
بالای ستر در روزهای 1 تا 5 2-توارث 
3-کمبودهای 
تغذیه‌ای به خصوص نیاسین بیرون 
زدگی احشاء علل: 
1-دمای زیاد بالا در ستر . 
2-توارث . 
خونریزی 
علل: 
1-پوست قرمز رنگ – دمای بالای ستر و هچر . 
2-خونریزی در کیسه جنینی – حمل و نقل شدید و خشن . 
3-کمبودهای تغذیه‌ای . 
سرهای 
باد کرده و پشت گردن ورم کرده علت: 
1-کمبودهای ویتامین – ویتامین E یا این که تیم B . 

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی منبع : دمای ,رطوبت ,ناکافی ,تخم‌مرغ‌ها ,جنین ,کمبودهای ,جنین مرده ,کمبودهای تغذیه‌ای ,دمای بالای ,تهویه ناکافی , مشاهده جنین
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

راهی بسوی رستگاری شهاب ها، درست روبه روی شما دانلود تم و پس زمینه گوشی دخترِحوا poly sleeve lining رویدی خانه و دکوراسیون دانلود &&&& آشپزی ساده