بیماری 
نیوکاسل حاد بیماری نیوکاسل خراب تقریباً در تمام کشورهی خاورمیانه بصورت اندمیک وجود دارد و شیوع ین بیماری عملکرد وکسیناسیون‌هی فشرده است . وقتی که گله‌ها در جی خاصی، به اندازه 60-40% حساسیت در برابر ین بیماری می‌‹سند، شیوع‌هی کلینیکی بیمار(UUND حادثه میفتد . رفت و آمد افراد، ماشین‌هی حمل دان و بار می توانند ویروس ین بیماری را وارد مزرعه کرده و عفونت را مابین قسمت‌هی متفاوت مزرعه منتشر کنند . بعضی جاها نزدیکی واحدهی غیر وابسته مرغداری با هم دیگر همراه با روش‌هی بیوسکوریتی ضعیفی که دارا هستند یک گروه چندسنی عظیمی را بوجود می‌آورد که ممکن می‌باشد صدها کیلومتر مربع گستردگی داشته باشند . حفظ گله‌ها مقابل UUND وکسیناسیون می‌خواهد . تجربه نشان می‌دهد وکسن زنده سویه هیچز تخفیف حدت یافته که بصورت اسپری استعمال می گردد بید با وکسن‌هی کشته تزریقی که واجد میزان بالیی آنتی‌ژن هست همراه شود . بعد از آن گله‌ها با وکسیناسیون‌هی مداومی که با فاصله 10 روزه انجام می‌شوند، در طی دوره رویش بر مقابل بیماران یمن می شوند . هنگامی که سیستم یمنی آغاز با وکسن سویه هیچز تحریک می‌شود، در گله‌هی معمولی از میکوپلاسما و با مدیر و سیستم تهویه قابل قبول، می‌توان از وکسن سویه لاسوتا استعمال کرد . سویه وکسنی که استفاده می‌گردد بستگی به اندازه ریسک ابتلی به بیماری و سن مواجهه با بیماری داراست که توسط نظارت سرمی آنتی‌بادیها مشخص می‌گردد . درجاهائیکه UUND اندمیک می‌باشد سویه‌هی اولستر، V4 و سویه‌هی با منشاء گوارش بعلت یجاد یمنی نکافی پیشنهاد نمیشوند . پیشنهاد میگردد که قابلیت هر برنامه وکسیناسیونی با استعمال از مواجهه جوجه‌هی گوشتی 30 روزه با سویه‌هی وحشی ویروس دلیل UUND ذیل شریط در اختیار گرفتن شده آزمیشگاهی مورد نظارت قرار گیرد . 
لارنگوترکئیت 
ین بیماری در تعداد خاصی از کشورها اندمیک می‌باشد و ممکن است براساس یک مورد فصلی وقوع افتاد لانگوترکئت را در ین کشورها داشته باشیم . تشخیص زود هنگام ین عفونت با استفاده از جداسازی و تشخیص دلیل بیماری یا این که با به کار گیری از پیش‌هی سرولوژیک جهت کنترل ین بیماری حیاتی می باشد .متعاقب شیوع ین بیماری، اجری برنامه‌وکسیناسیون مؤر فارغ از کوچکترین تأخیری اضطراری و حتمی می باشد . مطالعات در آمریکا نشان می دهد که وکسن‌هی با منشاء تخم‌مرغی نسبت به وکسن‌هی با منشاء کشت سلولی یمنی بهتری را به وجود میاورند . وکسن‌ها میتوانند بصورت قطره چشمی یا این که همراه با آب آشامیدنی تا 7 روز پیشین از مواجهه با بیماری مصرف شوند . تکید گردیده میباشد که وکسن ین بیماری تنها در مناطقی استفاده شود که بیماری در آن منطقه تشخیص داده گردیده است . گله‌هی وکسینه شده ویروس لارنکوترکئیت را به بازه بازه زمانی طولانی دفع خواهند کرد و گله‌ها مامان و پولت‌هی تجارتی ممکن می باشد ویروس را به نقاط جدید وارد کنند . 
لکوز 
طیور- سویه j ین عفونت بطریقه عمودی منتقل گردیده و اولین بار در سال 1990 در طیور مادر دیده گردیده هست . پیشرفت‌هیی که در مورد تکنیک‌هی بیولوژیکی مولکولی حاصل شده، سبب ساز به تشخیص گله‌هی آلوده و کثیف شده و به پرورش دهندگان ین اجازه را داده تا تقریباً عفونت را از در میان ببرند . در چندسال قبلی خسارات حاصل از ین بیماری کاهش داشته هست . ین بیماری بطور معمول در گله‌هی مادر دیده شده و با افزیش مرگو میر پیش‌رونده مشخص می گردد که قادر است 40-20 درصد هر دو خروس‌ها و مرغ‌ها را شامل شود . علیم کالبدکشیی دربرگیرنده تومورهی احشیی و استخوان‌ها ـجناغ) میباشد . نتیج حاصل از گله‌هی کثیف ممکن هست عدم پرورش نشان دهند . براساس گزارش‌هی نخستین ذیل شریط آزمیشگاهی ین بیماری مضعف یمنی نیست . بهرحال ممکن است ذیل شریط تجربی رویارویی اثرهیی مابین ین عفونت و بیماری مارگ و بیماری کم‌خونی عفونی جوجه‌ها چهره دهد . 
گله‌هی سرگرم میتوانند با استعمال از شناسیی مقدار بالی آنتی‌ژن P85 مخصوص موجود در آلبومن‌تخم‌مرغ‌ها و سواب‌هیی کلوکی تشخیص داده شوند . تکید شده است که در استفاده از آزمیش ینرا تعدادی مثبت کاذب وجود دارد . تیید تشخیص جداسازی و شناسیی ویروس لکوز j با استفاده از تکنولووی وکنش‌هی زنجیره‌ی پلی‌مر از ترانس کریپتاز مع رخ می‌گیرد . ین آزمیش‌ها فقط درد آزمیشگاههی مجهز اروپیی می‌تواند انجام بگیرد . 

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

بيمه ارزان خودرو,موتور,ثالث,بدنه,عمرو... پاپ موزیک - دانلود آهنگ جدید قطره و دريا زيبايي و جواني پوست پێنووسی کوردی Morning After Ecstasy کولر گازی ایران دیبا دیزاین کافه آی تی مهندسی عمران