شناسایی طیور بیمار و جدا سازی از گله سالم

تأييد تشخيص،مستم جداسازي وشناسايي دلیل بيماري وترجيحاً سرووارآن مي باشد .سالمونلا رامي توانایی با كشت مستقيم،بسادگي ازبافتهاي در گیر جداكرد،بنابراين درجوجه هايي كه دراثرسپتي سمي ميميرند،مي توان از كبد ، كيسه صفرا يا اين كه كيسه زرده باكتري را مستقيماً قطع نمود . در پرنده ها كهن سال خیس سالمونلا در روده يافت مي شود و قابليت و امكان قطع كردن باكتري از سكوم ها اكثر ميباشد .  ماشین جوجه کشی

قابليت و امكان قطع كردن از مكانهاي ديگر نظير تخمدان ، لوله تخم بر ، لوزالمعده ، مفصل ، بيضه ، قلب و چشم وجود دارد سالمونلا پلوروم و گاليناروم در روده كلونيزه نمي شوند اما بقيه قسمتهاي تن پرنده را بسادگي آلوده و كثيف مي كنند . اين دستور موجب تحريك ايجاد آنتي بادي هايي مي شود كه در آزمايشهاي سرمي مسئله شناسايي قرار مي گيرند . 

بقيه 

سرووارهاي سالمونلا در روده كلونيزه مي شوند البته بافتهاي تن را بسادگي قضيه تهاجم قرار نمي دهند و بدين ترتيب ممكن می‌باشد ايجاد آنتي باديها را تحريك نكنند جداسازي سالمونلا براي كشت نمونه ها جهت غني سازي باكتري از محيطهاي بي نياز كننده همچون بافر آب پپتونه به كارگيري مي شود . سه محيط مغزي انتخابي كه معمولاً موضوع به کار گیری قرار مي گيرند مشتمل بر آبگوشهاي سلنيت ـ سيترات ، تترا تيونات و راپاپورت ـ واسيلياديس (RV ) مي باشند با افزون آنتي بيوتيكهايي مانندنووبيوسين يا رنگهايي مانندبريليانت گرين مي بضاعت محيط ها را انتخابي تركرد . براي كشت از مثال هاي كثيف نظير مدفوع ، سواب كلواك ، مثال هاي محيطي يا اين كه كشت دوباره از محفظه پيش مغذي ، از محيطهاي مايع مغذي نظير RV استعمال مي شود . در اين وضعیت ، نمونه به نسبت به محيط RV منتقل مي شود . براي جدا سازي سالمونلا ، به كار گيري از دست‌كم دو محيط جامد پيشنهاد مي شود . محيط هاي جامد رایج عبارتند از : آگار مك كانكي ،دئوكسي كلات سيترات آگار (DCA ) كه پرگنه هاي سالمونلا بر روي آن بي رنگ به حيث مي رسند و در آگار بريليانت گرين پرگنه ها قرمز‌رنگ رنگ رنگ مي شوند . 


ماشين 

جوجه كشي ساير 

محيطها عبارتند از : گزيلوز ليزين دئودكسي كلات آگار (XLD ) و محيطهاي تغيير تحول يافته آن و آگار رامباچ شناسايي سالمونلا تظاهرات باليني و كالبد گشايي بيماري پاراتيفوئيد شبيه ساير بيماريهاي حاصله از بقيه سالمونلا ها و چه بسا برهان ها باكتريايي ديگر می باشد . آغاز مي توانایی پرگنه هاي مشكوك را با آزمايش آگلوتيناسيون برروي لام با به کارگیری از سرم پلي والان O و سرم فيزيولوژي ، تست كرد . آزمايشهاي بيوشيميايي اصلي براي سالمونلا ، توليدH2S عدم تولید اندول درآب پپتونه ، به یاور واكنشهاي قندي يگانه مي باشد . واكنشهاي قندي سالمونلا دربرگيرنده تخمير گلوكز ، مانيتول ، مالتوز و دولسيتول و عدم تخمير لاكتوز ، سوكروز و ساليسين مي باشد . 

اين 

واكنشهاي بيوشيميايي به طور مطلوبي در محيطهاي تركيبي كه در نیز اكنون حاضر براي شناسايي باكتريها دراختيار مي باشند مانند محيط كوهنز Kohns يا آگارسه قندي (TSI ) ، انجام پذيرند تشخيص سرمي درابتداي تخمگذاري با مثال گيري از300 پرنده در هرگله آزمايش خون سوای نقص (WBT ) با به كار گيري از آنتي ژن رنگي انجام مي شود و نیز آزمايش ميكرو آگلوتيناسيون و ميكروآنتي گلوبولين و ELISA انجام مي شود . ممكن می باشد بعضي از پرندگاني كه جواب آزمايشهاي سرمي آن ها مثبت ميباشد ، به باكتري سالمونلا آلوده نباشندبه عامل واكنشهاي متقاطع مابين سويه هاي باكتريايي و بر عكس پرندگاني كه درمراحل اوليه آلودگي بسر مي برندوسالمونلارا به طور فعال دفع مي كنند،ممكن مي باشد از لحاظ سرمي منفي باشند . ممكن میباشد جوجه هاآنتي باديهاي سالمونلا رابه طورغيرفعال ازراه كيسه زرده دريافت نمايندكه اين فرمان نشانگر آلودگي گله مادر مي باشد . مي بضاعت و توان زرده تخم مرغ را هم از لحاظ وجود ايمنوگلوبولين هاي ضد سالمونلايي آرمايش كرد و چه بسا اين راه و روش ،به عنوان راهي براي شناسايي و حذف گله هاي تخمگذار مورد به كار گيري قرار گيرد . آنتي سرم پلي والان ، آنتي سرم مجموعه D سالمونلا جهت معين نمودن آنتي ژن سوماتيك و سپس از آن از آنتي سرمهاي منحصربه‌فرد به كار گيري مي شود . 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

پروانه پلاس آژانس مسافرتی احسان سیر آسیا مشهد خبرنیوز وبلاگ فامیل دور دانلود مقاله وپاورپوینت ایران خودرو استیکر گرام آینه و کنسول | آینه کنسول | آینه شمعدون آسیا فن